Minnesstenen

Minnesstenen (MS) är en ristning med runor på en berghäll. 

Den ligger intill stigen mellan Kungsborg och Allén, cirka13 m NNÖ om stigen.

Se kartan.

Ristningarna är sentida. Det står, med runskrift NYSTRÖM.

Riksantikvarieämbetet har gjort en teckning av den.